Súkromné centrum voľného času Trakovice

Súkromné centrum voľného času Trakovice

Trakovice 10
91933 Trakovice
IČO: 42159172

Informácie o inštitúcii Súkromné centrum voľného času Trakovice

 

Charakteristika SCVČ

 

Súkromné centrum voľného času, Trakovice 10 je nezisková organizácia, ktorá vytvára podmienky na mimoškolskú výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež v ich voľnom čase. Zriaďovateľom SCVČ je AST DENT, s.r.o. Hlohovec.

SCVČ sídli v budove Základnej školy s materskou školou v Trakoviciach. Svoju činnosť realizuje aj v budove materskej školy. Má zriadené alokované pracovisko v obci Žlkovce, kde využíva priestory základnej i materskej školy a v obci Malženice, kde využíva priestory Základnej školy s materskou školou v Malženiciach.

 

Hlavné oblasti činnosti

SCVČ zabezpečuje a organizuje výchovu a vzdelávanie detí, mládeže prostredníctvom záujmovej činnosti. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a lektori prostredníctvom :

 • pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch (krúžkoch),

 • príležitostnej záujmovej činnosti formou jednorazových alebo cyklických podujatí,

 • individuálneho prístupu k talentovaným alebo zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži,

 • spontánnej činnosti formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na základe záujmu detí a mládeže,

 • prázdninovej činnosti formou stálych, putovných, víkendových táborov a sústredení,

 • záujmového servisu pre deti, mládež i dospelých,

 • športových, vedomostných, predmetových a talentových súťaží.

SCVČ pri organizovaní výchovno-vzdelávacích a záujmových podujatí spolupracuje s mnohými inštitúciami, ktoré sídlia v obci Trakovice a blízkom okolí.

SCVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti a mládež, ďalším právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú.

 

Priority

Hlavné priority SCVČ sú:

 • neustále skvalitňovať úroveň ponúkaných služieb a foriem činností a tým pozitívne ovplyvňovať deti a mládež a viesť ich k užitočnému využívaniu voľného času,

 • rozširovať priestor pre osvedčené i nové aktivity detí s rodičmi,

 • sprogresívniť spoluprácu so školami a poskytovať im metodickú a odbornú pomoc k problematike voľnočasových aktivít,

 • podporovať entuziazmus a aktivity detí a mladých ľudí v obci Trakovice a blízkom okolí,

 • vo väčšej miere využívať informačné a komunikačné technológie predovšetkým na propagáciu činnosti,

 • zmodernizovať technické vybavenie SCVČ, doplniť materiálne vybavenie priestorov pre tzv. „otvorené“ aktivity,

 • flexibilne reagovať na požiadavky detí, mládeže, rodičov, škôl a rôznych subjektov a to obsahovým zameraním ponuky mimoškolských aktivít.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

e-mailová adresa: cvc@cvctrakovice.sk

 

telefón: 0907 32 74 74

 

riaditeľ: PaedDr. Rastislav Murín

Kde nás nájdete?

Zobrazit